Co zrobić, gdy Twoje dziecko nie dostało się do żłobka publicznego? Co, gdy dostało się do żłobka prywatnego, ale ten nie otrzymał dofinansowania? Czy możesz uzyskać dofinansowanie w inny sposób? W jaki sposób otrzymać dofinansowanie?

Co to jest bon żłobkowy?

Bon żłobkowy, dofinansowanie żłobkowe czy też świadczenie żłobkowe – jest to jedno świadczenie ukryte pod różnymi nazwami. Po prostu gminy posługują się różnymi nazwami, a chodzi o to samo. Takie świadczenie przysługuje rodzicom na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i stanowi dopłatę gminy do żłobka klubu dziecięcego lub opiekunki, w sytuacji, gdy dziecko w wieku żłobkowym nie dostało się do żłobka publicznego lub dofinansowanego żłobka niepublicznego.

Jeśli rodzic otrzymał  informację od osoby prowadzącej żłobek, że w tym roku żłobek nie dostał dofinansowania, warto przyjrzeć się świadczeniu żłobkowemu jako alternatywnej formie otrzymania wsparcia finansowego gminy na dziecko. 

Kiedy rodzic może otrzymać dopłatę do żłobka lub klubu dziecięcego? 

Takie świadczenie przysługuje przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

Nie wszystkie gminy przewidują takie dofinansowanie. To od gminy zależy  czy takie świadczenie przyzna rodzicom. Są miasta (najczęściej) wojewódzkie, które takie bony przyznają, inne niestety nie. Niestety, do tej pory większość gmin w Polsce nie wprowadziła takiego świadczenia, jednak z roku na rok coraz więcej gmin przystępuje do takiej formy wsparcia rodziców.

Musisz w pierwszej kolejności sprawdzić, czy gmina, na terenie której mieszkasz, wspiera rodzinę w opisywany przeze mnie sposób. Na końcu wpisu opublikowałam część gmin, które takie świadczenie oferują swoim mieszkańcom.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać takie świadczenie?

Nie każdy rodzic otrzyma świadczenie żłobkowe.

To gmina w uchwale określa jakie warunki musisz spełnić, żeby takie świadczenie otrzymać. Czyli jeśli dowiesz się, że gmina przewiduje dofinansowanie, przeczytaj uchwałę.

Najczęściej jednak o takie świadczenie możesz się ubiegać gdy:

 1. masz podpisaną umowę ze żłobkiem lub klubem dziecięcym niepublicznym; 
 2. taki żłobek lub klub dziecięcy nie otrzymał na dany rok dofinansowania
 3. pracujesz, mieszkasz i płacisz podatki na terenie miasta, w którym znajduje się żłobek lub klub dziecięcy;
 4. nie przekraczasz określonego kryterium dochodowego (większość gmin uzależnia otrzymanie świadczenia od określonego dochodu na członka rodziny – ale nie wszystkie);
 5. nie korzystasz z urlopu wychowawczego, nie przebywasz na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim,
 6. niektóre gminy wymagają, by rodzic płacił opłatę za śmieci w danym mieście;
 7. niektóre gminy wymagają, by zrezygnować z ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym.

Ile dofinansowania mogę otrzymać?

To zależy od danej gminy.

Poznań  przewiduje  600 złotych na dany miesiąc, niezależnie od dochodu rodzica.

Gdańsk przewiduje maksymalnie 500 złotych przy czym, otrzymasz różnicę pomiędzy opłatą stałą w żłobku niepublicznym a publicznym (np. jeśli w żłobku publicznym zapłaciłbyś 500 złotych, a w żłobku prywatnym 400 zł, to zostanie ci zwrócona kwota 400 złotych). Pamiętaj, że wnioski o bon żłobkowy w Gdańsku przyznawane są od czerwca.

W Warszawie przewidziane jest 400 zł, przy czym jeśli żłobek otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł niż budżet gminy, wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko, podobnie jest w Płocku, z tą różnicą, że tam dofinansowanie jest rzędu 260 złotych oraz w Psarach, gdzie rodzicowi przysługuje 500 zł.

W Suwałkach natomiast, otrzymasz maksymalnie kwotę 300 złotych, jednak nie więcej niż płacisz za żłobek, klub dziecięcy lub za opiekuna dziennego (liczone bez wyżywienia).

Poniżej opisałam bardziej szczegółowo sytuację w poszczególnych miastach.

Jak złożyć wniosek o otrzymanie dofinansowania do żłobka? 

Na stronie internetowej gminy, w której mieszkasz, powinny znaleźć się informacje czy przewidziane jest świadczenie żłobkowe. Jeśli tak, w internecie musi znaleźć się uchwała rady gminy oraz odpowiednia zakładka z wymaganiami, jakie należy spełnić, by ubiegać się o takie świadczenie.  Możesz też udać się do siedziby gminy i poprosić o udostępnienie takiego dokumentu (lub napisać e-mail z taką prośbą).

Do złożenia wniosku o świadczenie żłobkowe konieczne jest przedłożenie zazwyczaj następujących dokumentów:

 •  umowa ze żłobkiem lub klubem dziecięcym;
 • kserokopie zeznań podatkowych lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie (stracie) lub kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO;
 • orzeczenie o przysposobieniu dziecka; ustanowienia opiekuna prawnego dziecka lub zaświadczenie o prowadzonym postępowaniu;  
 • oświadczenie, w którym rodzic się zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach zawartych we wniosku i w dokumentach;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
 • informację o niepozostawaniu na urlopie wychowawczym, rodzicielskim, macierzyńskim;
 • oświadczenie o rezygnacji z miejsca w żłobku publicznym.

Koniecznie sprawdź w gminie jakie dokumenty musisz złożyć wraz z wnioskiem.

Czy złożenie wniosku jest płatne?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

Jak długo mam czekać na decyzję o tym czy otrzymam dofinansowanie? 

Decyzja powinna zapaść w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu poprawnie złożonych dokumentów. Ten termin może  ulec wydłużeniu jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie bardziej szczegółowe postępowanie wyjaśniające.

Możesz zobaczyć na stronie gminy czy została podjęta uchwała ustalająca takie świadczenie.

Jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna przysługuje ci odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Jak wypłacane jest świadczenie?

Musisz wiedzieć, że sposób wypłaty świadczenia również ustala gmina. W niektórych gminach świadczenie jest co miesiąc przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy żłobka, z którym umowę załączasz do wniosku. W innych miastach, świadczenie jest przelewane na rachunek bankowy rodzica wskazany we wniosku.

Od kiedy i na jaki okres dostanę dofinansowanie? 

O tym również decyduje gmina. Najczęściej jest tak, że otrzymuje się dofinansowanie  co miesiąc, na rok szkolny, tj. od września do 31 sierpnia kolejnego roku. Niektóre gminy przyznają świadczenie z pominięciem wakacji (lipiec i sierpień). 

   Dofinansowanie zazwyczaj otrzymasz począwszy od miesiąca, w którym został złożony prawidłowo wypełniony wniosek, do końca okresu na jaki jest ustalane prawo do świadczenia, dlatego niezwykle ważne jest, byś złożył prawidłowo wypełniony wniosek.  Natomiast niektóre gminy przyznają ci za dany miesiąc bon żłobkowy, jeśli złożysz wniosek do 5 dnia danego miesiąca, a po tym terminie przyznają bon żłobkowy od kolejnego miesiąca (np. Suwałki). 

Co, gdy otrzymam bon, a zmienię miejsce zamieszkania lub zwiększą się moje zarobki?

Musisz pamiętać, że składając wniosek, najczęściej załącznik składasz oświadczenie o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach zawartych we wniosku i w dokumentach oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

To oznacza, że jeśli zmieni się Twoja sytuacja w trakcie pobierania świadczenia, musisz poinformować o tym gminę. W przeciwnym razie świadczenie jest pobrane nienależne. Podobnie, jeśli złożysz wniosek na podstawie fałszywych oświadczeń. 

Przykładowo, jeśli wypiszesz dziecko ze żłobka, przejdziesz na urlop wychowawczy, wyprowadzisz się poza teren gminy lub przekroczysz kryterium dochodowe – nie możesz pobierać świadczenia i musisz poinformować o tym gminę. Nienależnie pobrane świadczenie należy zwrócić.

Jak wygląda sytuacja z dofinansowaniem w poszczególnych miastach? 

Tak wygląda sytuacja w wybranych miastach:

GDAŃSK – Gdański bon żłobkowy

 • wysokość świadczenia: max 500 złotych – różnica pomiędzy opłatą stałą w niepublicznej placówce a opłatą ponoszoną za pobyt w placówce publicznej (dla rodzica, który zrezygnuje ze żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków;
 • kryterium dochodowe: 2500 złotych netto na osobę w rodzinie;
 • forma opieki: niepubliczny żłobek, klub dziecięcy – należy okazać podpisaną umowę;
 • warunek: zamieszkiwanie na terenie gminy miasta Gdańska i rozliczanie tutaj podatku dochodowego;
 • nie możesz przebywać na urlopie wychowawczym;
 • bon przysługuje także niepracującym rodzicom pod warunkiem nauki w systemie dziennym, udziału w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową;
 • z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
 • więcej informacji.

PŁOCK   – Płocki bon żłobkowy

 • wysokość świadczenia: 260 złotych miesięcznie;
 • kryterium dochodowe: 1 927,20 zł (nie wlicza się świadczenia 500+);
 • warunek: zamieszkanie i rozliczanie się z podatków i opłat za odpady na terenie Płocka;
 • warunek: rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
 • masz zawartą umowę o opiekę ze żłobkiem niepublicznym (niedofinansowanym);
 • więcej informacji.

POZNAŃ – Poznańskie świadczenie żłobkowe

 • wysokość świadczenia: 600 złotych
 • kryterium dochodowe: nie obowiązuje,
 • forma opieki: żłobek niepubliczny, który nie otrzymał dofinansowania;
 • warunek: zamieszkanie i rozliczanie się z podatków w Poznaniu;
 • musi być zawarta umowa ze żłobkiem na objęcie dziecka opieką (także gdy żłobek rozwiązał umowę bez winy rodzica lub został wykreślony z rejestru żłobków);
 • sposób wypłaty: rachunek bankowy żłobka niepublicznego;
 • więcej informacji.

SZCZECIN – Szczeciński bon opiekuńczy

 • wysokość świadczenia: 500 zł 
 • kryterium dochodowe : 1922 zł (jedno dziecko), 2200 zł (dwoje dzieci), troje lub więcej dzieci – brak kryterium dochodowego;
 • forma opieki: żłobek niepubliczny, klub dziecięcy, opiekun dzienny lub  legalnie zatrudniona niania;
 • dziecko musi ukończyć 13 miesięcy a nie ukończyć 36 miesięcy;
 • warunek: rodzice zamieszkują, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie;
 • rodzice muszą być zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
 • warunek: niekorzystanie z urlopu wychowawczego;
 • rezygnacja z ubieganie się o miejsce w żłobku publicznym lub żłobku, klubie, u dziennych opiekunów dofinansowanych przez miasto; 
 • więcej informacji.

SUWAŁKI – Suwalski bon żłobkowy

 • wysokość świadczenia: 300 złotych (jednak nie więcej niż wynosi opłata za żłobek, klub, opiekuna dziennego);
 • posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca;
 • praca, miejsce zamieszkania, rozliczanie się w Suwałkach,
 • zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 • okres: od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia (lub do czasu pójścia do przedszkola);
 • forma opieki: żłobek niepubliczny, klub dziecięcy, opiekun dzienny;
 • niekorzystanie z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego
 • została zawarta umowa ze żłobkiem niepublicznym, klubem, opiekunem dziennym,
 • rezygnacja z ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym;

WARSZAWA  – Warszawski bon żłobkowy

 • wysokość świadczenia: 400 złotych;
 • kryterium dochodowe: 2883 zł netto na osobę w rodzinie;
 • warunek: praca, miejsce zamieszkania, rozliczanie się w Warszawie;
 • forma opieki: żłobek niepubliczny, klub dziecięcy, opiekun dzienny;
 • okres dofinansowania: od ukończenia 1 roku życia do objęcia wychowaniem przedszkolnym;
 • niekorzystanie z urlopu wychowawczego;
 • należy mieć złożony  o miejsce w żłobku publicznym lub uczęszczać do takiej placówki;
 • rodzic zawarł z placówką niepubliczną umowę o opiekę;
 • więcej informacji.

Podsumowanie

 1. Jeśli Twoje dziecko nie dostało się do żłobka publicznego lub niepublicznego z dofinansowaniem, sprawdź czy twoja gmina przewiduje dofinansowanie dla rodzica do żłobka w formie bonu żłobkowego.
 2. Najlepiej zasięgnij takich informacji na stronie www gminy lub kontaktując się z nią telefonicznie i e-mailowo. Możesz także udać się do siedziby gminy. Jeśli gmina posiada uchwałę w tym zakresie – poproś o jej udostępnienie.
 3. Przeczytaj uchwałę i sprawdź jakie wymogi musisz spełnić, żeby otrzymać taki wniosek. Opisałam tu warunki, które nie są uniwersalne – każda gmina ustala je we własnym zakresie.
 4. Wypełnij wniosek, przedłóż stosowne dokumenty i czekaj na świadczenie.
 5. W przypadku decyzji odmownej, masz prawo do odwołania się.
 6. Pamiętaj, że gdy zmieni się Twoja sytuacja życiowa – musisz poinformować o tym gminę.
 7. Jeśli będziesz potrzebować porady prawnej – zapraszam do konsultacji;
 8. Pamiętaj, że informacje zawarte w niniejszym wpisie się zmieniają na bieżąco, więc musisz sprawdzać w swojej gminie aktualność pewnych danych;
Autor

2 komentarze

 1. a w jaki sposób można uzyskać takie świadczenie na dziennego opiekuna dla dziecka zamiast żłobek?

  • Marcelina Odpowiedz

   to zależy o które miasto Pani pyta 🙂
   czasami wniosek można złożyć przez internet (Warszawa), czasami można w Urzędzie Miasta…

Komentarze