Jeśli dostaliście się do wymarzonego żłobka lub przedszkola i załatwiacie kwestie formalne związane z przyjęciem dziecka do placówki, jeśli dostaliście umowę do podpisania, przed jej podpisaniem, koniecznie przeczytajcie dzisiejszy wpis. Ważne, żebyście mieli wiedzę na temat tego, jakie zapisy w umowach, które podpisujecie z placówką, są zgodne a jakie są niezgodne z prawem. Co możecie zrobić, gdy spotkacie się z zapisami niedozwolonymi? Jakie są konsekwencje stosowania przez placówki tzw. klauzul niedozwolonych?

Wpis ma pomóc także dyrektorom wymienionych przeze mnie placówek, żeby unikać zapisów naruszających prawa rodziców – konsumentów. Dzięki unikaniu zamieszczania tzw. klauzul niedozwolonych, nie musicie obawiać się kontroli UOKIK oraz nałożenia kar, wpisania placówki do rejestru klauzul niedozwolonych czy sporu z rodzicami.

W tym wpisie opiszę Wam najczęstsze niedozwolone klauzule umowne, jakie spotykam w praktyce.

Jak ma być sformułowana umowa z przedszkolem?

Musicie wiedzieć, że jeśli jako rodzice lub opiekunowie podpisujecie umowę ze żłobkiem lub przedszkolem, działacie jako konsument, a placówka jako podmiot profesjonalny. W znakomitej większości przypadków, w praktyce, rodzice otrzymują do podpisania wzór umowy, bez możliwości negocjowania jego postanowień. Podobna sytuacja dotyczy statutu placówki, który jest odgórnie ustalony i nie podlega negocjacji. Dlatego, w polskim prawie cywilnym, takie umowy nazywamy wzorcem umowy. To wiąże się pewnymi konsekwencjami. Przykładowo, taki wzorzec musi być zrozumiały, a w razie niejednoznacznych postanowień, są one interpretowane na korzyść rodziców.

  Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Art 384 § 2 Kodeksu cywilnego

Najbardziej istotną kwestią jednak jest to, że podmioty profesjonalne stosują często niedozwolone klauzule umowne w swoich wzorcach umów.

Czym jest niedozwolona klauzula umowna?

Są to zapisy, które znajdują się w umowie, a:

 • nie zostały uzgodnione z rodzicami indywidualnie,
 • kształtują prawa i obowiązki rodziców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
 • rażąco naruszają interesy rodziców.

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Art.  3851 § 1 Kodeksu cywilnego

Jakie zapisy stosowane z przedszkolami lub żłobkami są niedozwolone?

Poniżej opiszę zapisy, które nie mogą znajdować się w umowach.

1. Prawo placówki do jednostronnego i natychmiastowego wypowiedzenia umowy

Często placówki zamieszczają w umowach zapis, że umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez przedszkole lub żłobek. Najczęściej umowa przyznaje takie uprawnienie w razie braku zapłaty czesnego.

Prawo na to nie pozwala. Jeśli rodzic np. narusza swoje obowiązki nie płacąc lub nie współpracując z przedszkolem, placówka musi przed rozwiązaniem umowy, wyznaczyć rodzicowi dodatkowy termin do wykonania obowiązków. Dopiero jak rodzic po dodatkowym wezwaniu nie spełni swoich obowiązków, wtedy umowa może być rozwiązana. Pamiętajcie też, że takie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia nie może być uprawnieniem tylko dla placówki. Również rodzic powinien mieć wpisane prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie, gdy przedszkole narusza swoje obowiązki. W przeciwnym razie placówka narusza równowagę kontraktową stron.

Niedozwolone są klauzule, takie jak, np:

 • Opóźnienie w zapłacie czesnego powyżej 30 dni powoduje skreślenie dziecka z listy.
 • Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nieuiszczenia czesnego przez dwa okresy płatności.
 • Żłobek może przed terminem rozwiązać umowę w przypadku naruszenia przez rodziców Regulaminu przedszkola;
 • Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi rodzicami.

Rozwiązanie umowy nie może nastąpić bez wcześniejszego wezwania rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie.

2. Prawo do jednostronnej zmiany przez placówkę umowy bez przyznawania konsumentom prawa do odstąpienia.  

Przedszkole lub żłobek nie mogą w trakcie trwania umowy zmienić zapisów umownych jednostronnie, bez ważnej przyczyny.

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

(…)uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;

(…) przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy;

Art.  3853 ust. 10 i 20 Kodeksu cywilnego

Gdy umowa milczy na temat możliwości podnoszenia cen, przedszkole nie może samo z siebie jednostronnie podnieść cen czy nakazać rodzicom podpisać nową umowę, która miałaby zastąpić starą.

Jeśli umowa mówi o tym, że możliwe będzie podwyższenie ceny np. jeden raz w ciągu roku, to powinna przyznawać także rodzicom, którym się to nie podoba, prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podwyższenia cen. Ponadto, nie może przyznawać takiego uprawnienia według „widzimisię” placówki. Musi to być zasadna zmiana umowy. Konsument musi mieć poczucie bezpieczeństwa co do stałości określonych opłat.

Przykładowo, niedozwolone są następujące zapisy:

 • Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie roku przedszkolnego;
 • Wysokość opłaty będzie ulegać zmianie w zależności od cen produktów żywnościowych;
 • Wysokość czesnego może być zmieniona w przypadku wzrostu kosztów utrzymania przedszkola, jednak nie częściej niż 1 raz i nie więcej niż o 20% w okresie obowiązywania umowy.

3. Pobieranie opłat za wyżywienie pod nieobecność dziecka

W opinii Prezesa UOKiK przedsiębiorca nie może pobierać opłaty za usługę, która nie jest realizowana.

Przykładowo, przedszkole nie ma prawa do pobierania opłaty za wyżywienie, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola, ponieważ jest chore lub, gdy wyjechało na wakacje. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzice nie zgłosili wcześniej nieobecności dziecka w danym dniu. Czyli, np. gdy dopiero rano rodzic napisał SMS do placówki, że dziecka nie będzie w tym dniu. Gdy przedszkole poniosło już koszty np. zgłosiło firmie cateringowej, że dziecko będzie w placówce i zapłaciło za ten posiłek, wtedy rodzic powinien za to zapłacić. Gdy rodzic zgłosi dzień wcześniej nieobecność dziecka dnia kolejnego, przedszkole nie może pobierać opłaty za wyżywienie. Nawet wtedy, gdy dziecka nie ma w placówce tylko jeden dzień.

Dlatego, niedozwolone są takie zapisy, jak np:

 • Zwrot opłaty za wyżywienie naliczany jest od 4 dnia ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Za pojedyncze dni nieobecności w przedszkolu zwrot kosztów wyżywienia nie przysługuje.

4. Pobieranie przez przedszkole opłat za czas zamknięcia placówki

Przedszkole nie ma prawa do obciążania rodziców czesnym w sytuacji, gdy przedszkole jest nieczynne i nie realizuje umówionych usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych. Takie opłaty nie powinny być pobierane nawet w części.

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta;

art. 3853 ust. 22 Kodeksu cywilnego

Niedozwolone są takie zapisy, jak np.:

 • Za okres miesięcznej przerwy letniej rodzic zobowiązuje się uiścić obowiązującą opłatę w wysokości 65% czesnego.
 • Odpłatność za okres wakacji (miesiąc sierpień)–koszty stałe 100zł;

Gdy placówka jest zamknięta, np. w wakacje lub gdy władze zamkną placówkę, przedszkole nie może pobierać opłat za czas zamknięcia.

5. Brak obowiązku zwrotu rodzicom poniesionych opłat w przypadku rozwiązania umowy z winy przedszkola

Przedszkole nie może zatrzymać czesnego, wpisowego, opłat za zajęcia dodatkowe, gdy umowa ulega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie przedszkola. Jeśli rodzic rozwiąże umowę, ponieważ przedszkole zostało zamknięte decyzją administracyjną, to placówka nie ma prawa zatrzymać opłat. To samo w sytuacji, gdy przykładowo przedszkole podwyższa czesne, a rodzic decyduje się rozwiązać umowę. W takiej sytuacji czesne czy wpisowe powinno być chociażby proporcjonalnie zmniejszone i zwrócone rodzicowi.

Przykładowo, niedozwolone są takie zapisy jak:

 • Płatności nie podlegają zwrotom w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę;
 • Kwota czesnego jest ustalana i ogłaszana przez Dyrektora przedszkola najpóźniej w miesiącu maju na nowy rok przedszkolny z terminem obowiązywania od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego i nie podlega żadnym odliczeniom;
 • W przypadku rezygnacji z przedszkola czesne pobierane będzie w wysokości 100% niezależnie od terminu rezygnacji;

Niedozwolone są zapisy, które pozwalają placówce otrzymywać czesne np. do końca roku, nawet gdy umowa zostanie rozwiązana. W szczególności, gdy umowa zostanie rozwiązana z winy przedszkola.

6. Warunkowanie zawarcia umowy od wyrażenia zgód lub od zawarcia innych umów

Postanowienia, które uzależniają zawarcie umowy od zawarcia innej, nie mającej bezpośredniego związku z umową, są niedozwolone.

Takim koronnym przykładem jest zamieszczanie w umowie zapisów o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka. Zgody tego typu placówka powinna uzyskać jako osobne oświadczenia, w których rodzice mogą zgodzić się lub nie na wykorzystanie wizerunku dziecka. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia dziecka do placówki tylko dlatego, że rodzic nie zgadza się na publikację wizerunku dziecka w sieci.

Niedozwolone zatem są zapisy, takie jak np.:

 • Rodzice zgadzają się na publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka, na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno‐ marketingowych przedszkola(…).
 • Opiekun wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku Dziecka na stronie internetowej Przedszkola w celu prowadzenia kroniki życia Przedszkola.

7. Pobieranie bezzwrotnego wpisowego

Przedszkola i żłobki nie mogą pobierać bezzwrotnego wpisowego.

O pobieraniu wpisowego przez placówki napisałam odrębny wpis.

Co zrobić, gdy placówka stosuje klauzule niedozwolone w umowach?

W pierwszej kolejności poinformuj placówkę o tym, że w umowie, którą dyrektor daje Ci do podpisania, znajdują się klauzule niedozwolone. Spróbuj negocjować warunki umowy i usunąć zapisy niekorzystne.

Gdy placówka nie chce zgodzić się na usunięcie klauzul niedozwolonych, nie pozostaje Ci nic innego jak albo podpisać umowę z klauzulami niedozwolonymi albo zmienić placówkę i zapisać dziecko do innej.

Gdy masz już podpisaną umowę i dostrzeżesz w niej niedozwolone klauzule, pamiętaj o tym, żeby zwrócić uwagę dyrektorowi na zapisy naruszające prawo. Natomiast, jeśli umowa, którą konsument już podpisał, zawiera takie zapisy, nie wiążą one konsumenta.

Możesz zgłosić także placówkę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wskazując na to, że przedszkole posługuje się niedozwolonymi zapisami umownymi.

Gdy pozostajesz w sporze z placówką, bo np. nie chce ona zwrócić nienależnie pobranych kwot (np. bezzwrotne wpisowe), możesz skierować sprawę do sądu powszechnego o uznanie danego postanowienia za niewiążące.

Autor

36 komentarzy

 1. Dzień dobry, czy taki zapis jest legalny w umowie z przedszkolem:
  „W przypadku wypowiedzenia przez Zleceniodawcę Umowy zawartej na rok przedszkolny 2021/22 przed dniem 1 września 2021, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty 450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt), będącej równowartością czesnego za jeden miesiąc świadczenia Usług (wrzesień 2021).” Bardzo proszę o pomoc.

  • Marcelina Odpowiedz

   według mnie nie, ponieważ nakazuje zapłacić za miesiąc, w którym placówka nie świadczy usług na rzecz opieki nad dzieckiem. Nie wiem jak jest skonstruowana cała umowa, ale wypowiedzenie może przecież nastąpić z różnych przyczyn, również leżących po stronie placówki.

 2. A czy możliwe jest „wyrzucenie” dwulatka, bo stanowi zagrożenie dla innych dzieci? Dowiadując się, że syn zostaje wyrzucony jednocześnie pierwszy raz usłyszałam, że dziecko jest trudniejsze, wcześniej skarg nie slyszalam. Przez 1,5 roku nie usłyszałam nic takiego. Zapisałam dziecko na wizytę do psychiatry dziecięcego. W grudniu dowiedziałam się, że zostanie usunięty, ale nie bardzo wierzę, że tak jest. Wszystko płacone było na czas. Żłobek prywatny.

  • Marcelina Odpowiedz

   To zależy co przewiduje umowa. W umowach często są zapisy upoważniające żłobek do wypowiedzenia umowy, gdy rodzice nie współpracują, czy gdy dziecko przejawia agresywne zachowanie względem innych dzieci i mimo podjętych działań nie udało się mu pomóc. Wydaje się, że usunięcie dziecka ze żłobka powinno być poprzedzone staraniami o zmianę ”niewłaściwego” zachowania.
   W przypadku przedszkola sytuacja jest bardziej jednoznaczna.
   Nie wiem jakie zapisy umowne znajdują się w Pani umowie ze żłobkiem.

  • Dzien dobry, ten wpis spadł mi jak z nieba. Proszę o pomoc. Mam problem z pewnym żłobkiem. Kiedyś starsza córka uczęszczała do tego żłobka i wpisowe w wysokości 400 zł było oddane w dwóch ratach w pierwszych dwóch miesiącach pobytu w żłobku. Teraz po 3 latach młodszą córkę zapisałam do tego samego żłobka. Podczas rozmowy z panią dyrektor ustaliliśmy, że w przypadku zdecydowania się na ich usługi wpisowe będzie zwrócone. Teraz pani dyrektor twierdzi, że „tego już nie ma” kręci strasznie, jak przeczytałam jej Pani wpis o niedozwolonych klauzulach to zaczęła grać mi na emocjach, że dziecku nie pozwoli bawić się zabawkami, które ona kupiła za te pieniądze, po prostu farsa.

   Teraz pytanie co mogę zrobić (mam na oku dwa inne żłobki i planuje zmianę)?
   Czy powinnam nie zapłacić za następny miesiąc i narazić się na to, że oni w związku z tym zerwą ze mną umowę (według ich też niedozwolonego zapisu) czy wypowiedzieć umowę i płacić za kolejny miesiąc jak dziecko nie będzie chodziło do tego żłobka i żądać zwrotu wpisowego (będą się wtedy zasłaniać tym, że rezygnuję z ich usług i nie będą chcieli oddać tego wpisowego) czy wypowiedzieć umowę i za ostatni miesiąc (zgodnie z umową i czasem wypowiedzenia) zapłacić po prostu o te 400 zł mniej? Będę się jeszcze w tej sprawie kontaktować z rzecznikiem praw konsumenta jeśli nie wpadnę na żaden inny pomysł. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź

   • Marcelina Odpowiedz

    może Pani domagać się zwrotu kwoty, ewentualnie dokonać potrącenia, o ile faktycznie pobranie 400 zł było bezprawne. Nie znam treści umowy, więc nie mogę Pani doradzić w tej kwestii.

 3. Dzień dobry, a czy w przypadku rezygnacji z przedszkola niepublicznego może się ono domagać odszkodowania od rodzica za utraconą dotację samorządową? Dziecko dostało miejsce w przedszkolu publicznym więc postanowiliśmy Je przenieść.

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry – nie. Rozumiem, że umowa, którą Państwo zawarli, została rozwiązana zgodnie z prawem? Wobec tego, jeśli Państwu przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy (a takie prawo musi Państwu przysługiwać) i przenieśli Państwo dziecko do innej placówki, przedszkole nie poniosło szkody, więc nie może ubiegać się o odszkodowanie. Mają Państwo prawo zmienić placówkę.

 4. Czy dyrekcja przedszkola niepublicznego może w trakcie roku szkolnego dwukrotnie podnieść czesne, bez wyjaśnienia (pierwsza podwyżka we wrześniu, teraz po 5 miesiącach kolejna). Dodam, że w okresie pandemii nie odbywa się wiele zajęć, które były wcześniej realizowane w ramach czesnego oraz został skrócony czas otwarcia przedszkola.

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry,
   proszę zerknąć do umowy. Jeśli ma Pani obowiązującą umowę na przykład na 1 rok i w tej umowie określona jest kwota czesnego, placówka nie może jednostronnie zmieniać takiego czesnego. Chyba, że w umowie przewidziane są zapisy, które umożliwiają placówce jednostronne podniesienie czesnego bez konieczności jej zmiany a Pani dają prawo do wypowiedzenia jej jeśli nie zgodzi się Pani na wzrost czesnego.

  • Czy przedszkole może ustalić czesne za cały rok z góry, nie za miesiąc? Jak wynika z umowy: wpłacać można w ratach, wypowiedzieć umowę owszem można z 2-3 mies. okresem wypowiedzenia, ale przy wypowiedzeniu przez rodzica umowy obowiązuje płatności całego czesnego (za rok), niezależnie kiedy ta umowa została wypowiedziana (nawet jeśli przyczyną wypowiedzenia jest np podniesienie opłat). Czy to jest legalne?

 5. Dobry wieczór mam dylemat … podpisałam umowę z dniem 3 stycznia . Mam zapis o podniesieniu czesnego za dziecko które wynosi niezależnie od ilości dni obecnych w przedszkolu 1000 jednak jako żłobek niepubliczny na mieszkańca z miasta otrzymali dofinansowanie . A osobom z gminy takim jak my czesne wzrosło do kwoty 1 400 zł bo miasto sobie tak zarzyczyło. Mam zapis o wzroście w przypadku gdy koszta żywieniowe bądź utrzymania placówki wzrosną że mogę dostać taki qneks qle na tak dużą kwotę i to ze względu na dotacje …
  Aneksu nie podpisałam a faktura i tak wzrosła… proszę o pomoc bo już nie wiem co robić jako samotna mama nie stać nas na takie kolosalne koszta . Tym bardziej że sama pracuje w przedszkolu niepublicznym i nie ma mowy o takich zapisach .. nawet Pani dyrektor pierwszy raz się z czymś takim spotkała…

  • Marcelina Odpowiedz

   Jeśli ma Pani umowę i umowa nie przewiduje wzrostu cen w określonych okolicznościach, to nie musi się Pani godzić na aneks. Zakładam, jak to zazwyczaj bywa w umowach, że ma Pani umowę obowiązującą do końca sierpnia 2022 roku, więc nie można jednostronnie podwyższać cen. Chyba, że koszty wyżywienia lub koszty utrzymania wzrosły. Natomiast skoro Pani podpisała umowę 3 stycznia, kwota wzrosła o 400 złotych czyli o kwotę „400+” przyznawaną z budżetu państwa w niecały miesiąc po podpisaniu przez Panią umowy, trudno uwierzyć, że koszty utrzymania placówki tak wzrosły względem miesiąca stycznia, więc może Pani na tej podstawie próbować odmówić podpisania aneksu. Ewentualnie proszę skierować sprawę do rzecznika konsumentów.

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry,
   jeśli placówka zdecyduje się podwyższyć czesne, a zarazem taką możliwość sobie zastrzegła w umowie, stosując odpowiednie zapisy, to oczywiście ma prawo za okresem wypowiedzenia podwyższyć czesne.
   Wszystkie zależy od tego jak brzmi umowa i w jaki sposób podwyższono czesne.

 6. Dzień dobry. Czy dyrekcja przedszkola niepublicznego może w trakcie roku szkolnego dwukrotnie podnieść czesne, jeśli w umowie jest zapis „wysokość czesnego na rok oświatowy ustala organ prowadzący placówkę…”. Dodam, że nformacja o drugiej podwyżce została powieszona na kartce w szatni bez żadnych wyjaśnień. Podczas pandemii nie realizowanych jest dużo zajęć, które odbywały się wcześniej w ramach czesnego i skrócono czas otwarcia przedszkola. Proszę o odpowiedź.

  • Marcelina Odpowiedz

   Wiąże Panią umowa. Zapis na który się Pani powołuje nie upoważnia organu prowadzącego do jednostronnego podwyższenia czesnego, a to dlatego, że jest w nim napisane „czesne na rok oświatowy”, czyli skoro mają Państwo ustalone czesne w określonej kwocie na dany rok oświatowy, organ prowadzący nie może go jednostronnie zmienić. Może ustalić czesne na kolejny rok oświatowy.

   • Z dniem 31.01.2022 podpisana umowa w przedszkolu niepublicznym . Umowa od 1.02.2022 ale z powodu kataru syna Pani kazala mi go zabrać do domu i nie przyprowadzać póki katar całkowicie nie zniknie . Dzisiaj 2.02.2022 podjęliśmy decyzję że jednak zrezygnujemy z usług tego przedszkola. Czy jeśli umowa była już podpisana a dziecko ani razu nie przebywało w przedszkolu to muszę przejść okres wypowiedzenia wynoszący 30 dni ? Od terminu rozpoczęcia umowy do rezygnacji minął jeden dzień . CY jest coś takiego jak odstąpienie od umowy do 14 dni w tym przypadku ? W umowie nie jest nic na ten temat napisane co w takich przypadkach

    • Marcelina

     Nie ma czegoś takiego jak odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa o świadczenie usług to nie jest sprzedaż konsumencka. Wiąże Panią okres wypowiedzenia z umowy.

   • Nowa kwota czesnego była ustalona we wrześniu, teraz kolejna podwyżka. A co w sytuacji, jeśli w umowie nie ma podanej kwoty czesnego? A jest napis, że „wysokość czesnego na rok oświatowy ustala organ prowadzący placówkę…”. Dyrekcja twierdzi, że nie precyzuje to ile razy w ciągu roku oświatowego może zmieniać czesne. Twierdzi też, że wzrost kosztów utrzymania przedszkola nie może obciążać tylko przedszkola, ale powinien obciążać dwie strony umowy, czyli przedszkole i rodziców.

    • Marcelina

     To nic nie zmienia – jeśli placówka ustaliła już czesne na dany rok przedszkolny we wrześniu, nie może jednostronnie go podwyższyć, jeśli umowa tego nie przewiduje

 7. Czy jeśli nie ma nic zawartego w umowie na temat odstąpienia od umowy w ciągu 14- stu od podpisania umowy to i tak odgórnie ono istnieje . Przepisaliśmy syna do innego przedszkola od 1.02.2022 niestety zostaliśmy odprawieni z kwitkiem poniewqz jak płakał z nosa wylecial mu troszkę katar a że jest Covid to jest jak jest . Dziś dzień po rozpoczęciu umowy podjęliśmy decyzję że jednak nie zdecydujemy się na przedszkole . W umowie jest zawarta tylko informacja że mam 30 dni okresu wypowiedzenia . Czy jest możliwość rezygnacji w ciągu tych dwóch dni bez żadnych konsekwencji ?

  • Również bardzo chciałabym się dowiedzieć czy obowiązuje coś takiego jak odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia.
   Dodam, że umowę Pani dyrektor wysłała nam na maila, my ją drukowaliśmy i podpisywaliśmy w domu po czym ona egzemplarze zostały podpisane przez dyrekcję i jeden z egzemplarzy został nam przekazany przez nauczycielkę
   Będę ogromnie wdzięczna za odpowiedź
   Pozdrawiam serdecznie

   • Marcelina Odpowiedz

    Dzień dobry,
    nie ma czegoś takiego jak odstąpienie od umowy z przedszkolem w terminie 14 dni.
    To nie jest sprzedaż konsumencka 🙂

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry – nie.
   14 dni na odstąpienie od umowy stosujemy przy sprzedaży konsumenckiej, a nie przy zawieraniu umów o świadczenie usług przedszkolnych.

  • Marcelina Odpowiedz

   Dzień dobry, nie ma Pani możliwości zastosowania przepisów o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, ponieważ te 14 dni stosuje się przy sprzedaży konsumenckiej. Umowa o świadczenie usług przedszkolnych to nie jest sprzedaż konsumencka.

 8. umowa bez możlwiości wypowiedzenia Odpowiedz

  Czy umowa może być skonstruowana tak, żeby nie było możliwości wypowiedzenia? Przedszkole chce zawrzeć umowę na rok w taki sposób, że nie będzie możliwości zrezygnowania z opłat w ciągu roku.

  • Marcelina Odpowiedz

   zrezygnowania z opłat? czy zrezygnowania z przedszkola i wypowiedzenia umowy? Nie do końca rozumiem taką konstrukcję – w takiej sytuacji, gdyby rodzice nie płacili przez rok, placówka nie mogłaby wypowiedzieć umowy 😉

   • Witam, Czy przedszkole może zapewnić wypowiedzenie umowy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem ale ze skutkiem na koniec umowy? Tam według zapisu mogę wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem ale płacić czesne muszę do końca umowy. Jako rodzic chce zrezygnować z usług pewnej placówki gdyż nie dotrzymuje ona obietnic złożonych droga ustną. Miał być oddany nowy budynek do użytku aby dzieci miały więcej miejsca i niestety od września tkwimy w miejscu. Ciągnie się to już 5 mc, są obietnice ale zaczynam wątpić w ich realizację. Na chwilę obecną moje dziecko nawet nie ma osobnej szafki w szatni i korzysta na spółkę z innym. Rodzice którzy chcieli zerwać umowę usłyszeli aby nie straszyć bo przecież obowiązuje ich umowa. Umowa Jest tak napisana że niby można wypowiedzieć umowę ale ze skutkiem na koniec sierpnia nawet w przypadku podniesienia opłat. Wydaje mi się że tak być nie powinno

    • Marcelina

     Jeśli ma Pani w umowie zapisane, że może Pani wypowiedzieć umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, to umowa rozwiązuje się po 3 miesiącach i nie uiszcza Pani opłat po rozwiązaniu umowy. Jeśli placówka narusza przepisy prawa, narusza przepisy umowne, może Pani spróbować rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

    • Karolina

     Jeżeli podpisałam umowę ze żłobkiem 12.01 z terminem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka od 23.01 to czy mogę rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia przed 23.01? W umowie jest 3 miesięczny okres wypowiedzenia i zastanawiam się czy on oraz płatności będą obowiązywać jeśli złożyłbym wypowiedzenie na dniach. (W umowie jest kilka klauzul abuzywnych czytając Pani artykuł i jak placówka już tak robi to zastanawiam się nad dalszą współpracą a opinie o żłobku są takie, że nie są właścicielki ugodowe i ludzkie).

    • Marcelina

     dzień dobry, jeśli Pani podpisała umowę to ona już Panią obowiązuje, natomiast zachęcam do rozmów ze żłobkiem w przedmiocie rozwiązania umowy za porozumieniem.

 9. Dorka elektroda Odpowiedz

  Dzień dobry, ja mam podobne pytanie jak poprzeniczka tj. podpisalam umowe kilka mies. temu. Syn ciezko przechodzi adaptacje w zloobku i po tygodniu mysle, zeby zmienic zlobek. W umowie mielismy bezzwrotne wpisowe 🙂 i wypowiedzenie miesieczne (tj skutek na koniec kolejnego miesiaca). Czy jesli nei zakonczyla sie bezplatna adpatacja mozemy ta umowe zerwac nie placac nic za pozostale miesiace? Brak adpatacji u syna wynika tez z podejscia Pan zlobka i nie chcialabym aby obie strony niepotrzebnie sie meczyly i wyjsc z tego uklau jak najprosciej sie da.
  Pozdrawiam

  • Marcelina Odpowiedz

   Szanowna Pani, musiałabym przeczytać Pani Umowę.
   Nie wiem czy np. wpisowe nie było przeznaczone na adaptację.
   Nie wiem kiedy był pierwszy dzień trwania umowy, jeśli np. we wrześniu, to pytanie czy za ten wrzesień były już poczynione opłaty (czesne) – w takim razie nie ma mowy o bezpłatnej adaptacji, itp. ciężko mi Pani doradzić nie znając szczegółów sprawy.
   Co do zasady powinna Pani zapłacić także za okres wypowiedzenia, a to, że dziecko nie przeszło adaptacji, nie jest podstawą do rozwiązania umowy jednostronnie. Co innego jednak, jeśli przedszkole zawiniło w adaptacji i nienależycie wykonało swoje zobowiązanie.

 10. wypowiedzenie przez placówkę bez podania przyczyny Odpowiedz

  Witam, mam nieciekawą sytuację ze żłobkiem i przedszkolem (jeden budynek). Mianowicie zaczęłam z nimi dyskusję na temat pobierania opłat w żłobku i mam obawy, że placówka będzie chciała mnie uciszyć wypowiadając mi umowę. W umowie mamy zapis, że obie strony mogą wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ale pytanie czy placówka zgodnie z prawem może wypowiedzieć mi umowę bez podania przyczyny?

  A druga sprawa, czy jeśli w umowie mam, że mogą podwyższyć opłaty z conajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem to jak się ten okres liczy? Kalendarzowe 30 dni czy tak jak w przypadku okresu wypowiedzenia czyli musi minąć pełen okres rozliczeniowy?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

  • Marcelina Odpowiedz

   W takiej sytuacji placówka nie powinna i nie ma praw wypowiadać Pani umowy bez podania przyczyny i bez zachowania okresu wypowiedzenia.
   nowe czesne powinno być naliczane po upływie pełnego okresu rozliczeniowego, czyli jeśli czesne podwyższane jest w lutym, wówczas powinno być naliczane nowe od kwietnia. Proszę natomiast sprawdzić czy klauzula dot. podwyższenia czesnego jest zgodna z prawem.

Komentarze