Dnia 26 sierpnia 2020 roku pojawiła się aktualizacja wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie organizacji zajęć i pobytu dzieci oraz personelu w przedszkolach, żłobkach i klubów malucha. Jak wyglądać będzie opieka nad dziećmi od września w czasach epidemii koronawirusa? Zapraszam do lektury.

Jakie są zasady przyjmowania i odbierania dzieci do przedszkola?

Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko bez objawów chorobowych które mogą sugerować chorobę zakaźną). Nie można przyprowadzać dziecka zdrowego, gdy w domu znajduje się osoba chora, na kwarantannie lub izolacji domowej. Dziecko może przyprowadzać osoba zdrowa.

Rodzice przyprowadzający i odprowadzający dzieci muszą zachowywać dystans od innych rodziców i dzieci oraz od personelu przedszkola co najmniej 1,5 metra. Rodzice muszą dezynfekować ręce przy wejściu (płyn powinien być zapewniony przez placówkę) oraz muszą mieć osłonięte usta i nos

Przyznano rodzicom uprawnienie do wejścia do placówki, ale tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia, korytarz). Może wejść 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. Ewentualnie, może wejść do środka inny rodzic z dzieckiem/dziećmi, ale musi zachować dystans 1,5 metra od rodzica znajdującego się już w placówce.

Dziecko nie powinno zabierać do placówki własnych zabawek, gier, innych przedmiotów (zasada ta nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – głównie niepełnosprawnych.

Jak wyglądać będzie adaptacja w placówce?

Gdy dziecko odbywa adaptację, rodzic ma prawo przebywać z nim w przedszkolu lub żłobku. Musi zachowywać jednak środki ostrożności, tj. osłaniać usta i nos i dezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki jednorazowe.

Na adaptację wraz z dzieckiem może przyjść tylko osoba zdrowa. Niedopuszczalna jest obecność osoby, której domownik przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej.

Placówka musi ograniczyć ilość rodziców lub opiekunów przebywających w jednym czasie na adaptacji dziecka do niezbędnego minimum. To oznacza, że najczęściej placówka wyznaczy różne godziny adaptacji dla dzieci. Na adaptacji może być obecnych kilku rodziców, natomiast należy zachować bezwzględnie odstęp od siebie 1,5 metra.

Jak wyglądać mają zajęcia w placówce?

Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

Do grupy mają być przyporządkowani w miarę możliwości ci sami opiekunowie. Oznacza to, że opiekunowie mogą się zmienić np. w czasie choroby opiekunów przypisanych do danej grupy. Co istotne, w miarę możliwości, nie powinno się angażować do opieki osób powyżej 60 roku życia lub osób posiadających problemy zdrowotne. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe (i tacy, których domownicy nie są na kwarantannie lub izolacji).

W przedszkolu,dla 3-5 dzieci powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci – czyli sala powinna wynosić co najmniej 15 m2. W przypadku większej ilości dzieci, do każdego dziecka więcej doliczamy 2 metry. Czyli, w przypadku 6 dzieci, powierzchnia powinna mieć 17 m2, w przypadku 7, 19m2, i tak dalej. Należy jednak pamiętać, że powierzchnia na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2. Powierzchnię sali przeliczamy z uwzględnieniem mebli. Nie obliczamy powierzchni innych pomieszczeń, tj. np. stołówka, magazyn.

Na sali nie mogą znaleźć przedmioty takie jak pluszowe zabawki. Jeśli w przedszkolu wykorzystywane są przedmioty do ćwiczeń – piłki, skakanki, gumy – należy je dokładnie dezynfekować.

Należy wietrzyć salę co godzinę. Różne grupy dzieci nie powinny się stykać. Opiekunowie powinni od siebie zachowywać dystans 1,5 m.

Przebywanie dzieci na zewnątrz

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, żeby dzieci przebywały na zewnątrz. Oczywiście, z zachowaniem dystansu od osób trzeci. Najlepiej, żeby dzieci przebywały w ogrodzie na terenie obiektu. Jeśli placówka nie dysponuje ogrodem, terenem zielonym, zaleca się korzystanie z pobliskich terenów rekreacyjnych.

Sprzęt na placu zabaw na terenie placówki powinien być regularnie dezynfekowany lub czyszczony z użyciem detergentu. Gdy nie ma możliwości czyszczenia (np. piasek), należy wyłączyć go z użytkowania.

Gdy plac zabaw znajduje się poza obiektem, na przykład w pobliskim parku, należy wyczyścić przy użyciu detergentów lub zdezynfekować sprzęt przed umożliwieniem dzieciom zabawy na nim.

Jakie są zasady dotyczące spożywania posiłków?

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z opiekunami.

Źródełka wody pitnej powinny być wyłączone. Korzystanie z dystrybutorów wody powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna.

Każda grupa dzieci powinna spożywać posiłki sama – rekomenduje się spożywanie posiłków w systemie zmianowym. Należy czyścić stoły, poręcze, krzesła, po każdej grupie. Naczynia należy myć w temperaturze 60 stopni.

Gdy jedzenie jest przygotowywane na miejscu, pracownicy powinni zachowywać dystans pomiędzy sobą oraz zachowywać ogólne środki ochrony osobistej.

Jeśli pożywienie jest dostarczane przez firmy cateringowe, muszą oni dostarczać pojemniki i sztućce jednorazowe.

Jakie są zasady utrzymywania higieny i czystości w placówce?

Placówka musi na bieżąco dezynfekować toalety.

Personel powinien mieć dostęp do maseczki, fartucha, rękawiczek – np. gdyby musiał wykonywać zabiegi higieniczne względem dziecka.

Opiekunowie często myją ręce wodą z mydłem i pilnują, by dzieci też to robiły, zwłaszcza przed i po jedzeniu, po przyjściu z zewnątrz i po skorzystaniu z toalety.

Co z pomiarem temperatury?

Placówka powinna uzyskać zgodę na pomiar temperatury dziecka, gdy zaistnieją niepokojące objawy chorobowe.

Przedszkole lub żłobek powinny być wyposażone w termometr – najlepiej bezdotykowy. Taki termometr powinien być dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Jeśli placówka nie ma termometru bezdotykowego tylko dotykowy, powinien on być dezynfekowany po każdym użyciu.

Co, gdy dziecko wykazuje objawy chorobowe?

Gdy dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe przebywając w placówce, opiekunowie zmierzą mu temperaturę.

Ponadto, dziecko odizolowuje się od grupy, najlepiej umieszczając je w odrębnym pomieszczeniu, przy zachowaniu przez dziecko minimum 2 metrów odległości od pozostałych osób. Placówka ma obowiązek wyznaczyć takie miejsce do izolacji.

Placówka musi koniecznie jak najszybciej poinformować rodzica o niepokojących objawach u dziecka i rodzic odbiera dziecko z placówki.

Autor

4 komentarze

  • Marcelina Odpowiedz

   To tylko wytyczne dla Dyrektora, nie obowiązujące przepisy prawa, które należy bezwzględnie przestrzegać. Dyrektor nie musi bezwzględnie stosować tych wytycznych,
   ale na pewno musi zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i personelowi.

 1. Dzień dobry, pisze Pani że podczas adaptacji dziecka rodzic moze przebywać w placówce, a w wytycznych GIS jest informacja, że za zgodą dyrektora. I w końcu nie wiem jakie mam prawo, bo w przedszkolu gdzie będzie chodził mój syn, nie ma możliwości adaptacji, a na pewno nie mogę zostać w placówce nawet na korytarzu. Takie informacje dostalam. Jak to w końcu jest ? Pozdrawiam Zaniepokojona Mama

  • Marcelina Odpowiedz

   Szanowna Pani, Dyrektor może nie wyrazić zgody na wejście do placówki. Proszę zwrócić uwagę, że to jedynie wytyczne GIS, a nie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Komentarze